2018/05/21

Diziplina anitzak (etno, explo, bio, segurtasuna) Sabiñen lezan


180520: Gotzon, Antua, Oier.

UB-004 Sabin. Lehelengo Barbaiolako emakumiakin berbetan egon gara. Aspaldi nekan gogua bertakuei GEV-ek jasotako kantutxo haren barri galdetzeko (“Alperdon bada kobie, Barbaixolan lezie...”), Salbidegoitiak Kobie aldizkariko Salbidegoitian artikulokua. Ez dau kantu horren barririk sekula izan. Bide batez, konfirmau desku “Alperdo” izen xelebre hori ubegixen toponimo propiua dala; berak be ez daki nundik etorri leiken. Umetan hara juaten ziran olgetara, eta edateko ura ekartzera. Bestalde, gure exploraziñuan edateko 3 botilla ur emon deskuz, eta arkeo eta hidro kontuen gaiñian barriketan izan gara; uste dot bere inguruari buruz perspektiba desbardiñak emon detsaguzela, eta bide batez beti dago ondo auzotarrekin harreman ona mantentzia


Gero Sabiñen lezara (izen hau ondoko monolituangaittik emoten detsagu: Sabin Jaio gaztian omenez). Badira aste batzuk Aulestiko Udalak egindako bide-konponketen barri izan gelduala, eta lezian sarreria nasaittu eta arketa bat egin zetsela ikusi genduala. Beraz, 2010ian lagatako esploraziñuari berrekitteko aukeria ikusi genduan (artian, bide baztarreko zulua nasaitziari arriskutsuegixa eritxi gentsan). Baiña... sartu eta segiduan, sorpresia: 10 bat metroko sakoneran, lezian jarraipeneko arrakalan trabauta, mortero-granada bat topau genduan, seguraski 1936xan Markina-Xemein aldetik botatakua, gero baso-lanetan agertuta, eta basarrittarrak zulora botata. Beraz, danak kanpora, eta ohiko protokolua segiduta, Aulestiko Udalari (kortesiaz) eta Ertzaintzari (eskumenez) parte emon gentsan; oin dala egun batzuk jaso dogu abisua, TEDAX-ak granadia kendu eta deuseztatuta, bidia libre dakagula.


Lezan behera segidu dogu, beraz, Alperdorutz. Lehelengo biharra blokiak kentzia izan da, eta pare bat metro behera espatulako biharrakin hasi gara. Lezian norabide naturala blokez itxitta egon da (tartian goiko enkofrauan ohol zatixak); kontrako norabidian, ostera (errepide azpirutz) arrakala baten jarraittu dau. Taladruakin arazuak izan doguz, eta beraz maillu eta zintzelez jarraittu bihar izan dogu. Nik eguardirako urten dot; beste bixak arratsaldian segidu dabe; ulertu dotenangaittik, metro gitxi batzuk aurreratu dira. Estuasunez estuasun, biharlekua badago hor... eta haize korrientia.

Kuriosidade modura, bloke artian 100320ko saiakera epiko hartako bengalia topau dogu; zabor poltsan kanpora juan da.

Azkenik, sarrerako gelan bertan hainbeste bio lagin hartu dittudaz: Ischyropsalis, Cryptaceca, Meta.

2018/05/05

Sabin eta Txepetxabixe180505: Aitor, Antua, Gotzon, Ibon, Unai, Santi, Oier.

Goizian, UB-004 Sabin lezan (Aulestia), bide baztarrian egindako obren eragiñez zabaldutako pausuan aurrera egittera. Kontau destenangaittik, susto ederra hartu dabe: 6 bat metroko sakoneran, arrakala baten enpotrauta, perretxiko pozoitsua topau dabe (...).

Arratsaldian, Txepetxabixe ingurura(Markina-Xemein), Lauzirikako gaztaiñadiko zulora (UB-070?). 141123-tik zulua ikusi barik nekan, Unaien desobstrukziñuan hasieratik, eta asko “hazi” da benetan. Eguardixan allegau naizenerako 4 bat metroko sakoneria zekan, eta arratsalde amaieran amaittu dogunian 6 bat metro, eta jarraipen argirik ez. Gaur 2.500 kg inguru etarako genduzen, eta ondiok bloke asko eta asko mobidu biharko dira hor ezer lortzeko. Bio aldetik, bloke artian Ischyropsalis bi jaso dittudaz. 

Pareko beste zuluan be harrixak kentzen ibilli gara, baiña blokiak azpixan harrapatzeko arrisku larregi dago. Momentuz ez dabela merezi pentsau dogu. Antuanek be, gorago, beste zulo bat topau ei dau, baiña nik ez dot ikusi.

2018/04/26

Antzoriz V eta VI180424: Oier.

Antzorizera (Lekeitio). ADES-en jardunaldi tipikua izan dala esan leike: A eta B kueben billa juan, eta harek barik, C eta D barrixak topau.

Eguardixan pare bat orduko juan-etorrixa egitteko asmua nekan, geoteknikuen katalogoko 1 eta 2 erreferentziak behingoz lokalizatzeko (Santa Catalina III y II izendatutakuak). Ziurtzat nekan euretako bat paret artifizialez itxittako zulua izan bihar zala; geoteknikuen mapa topografikuak be leku hori markatzen dau... baiña bertara juan, eta han ez dagoz zulo bi, hormaz itxittako bakarra baiño. Haren onduan ezebez, bistan behintzat. Arraixua! Paretak zulo bixak estali ete dittu? Sedimentuak eta txariak beste sarreria tapau ete dau? Ez dakitt.

Zeozer egittiarren, lurmuturran zihar pixkat begiratzia pentsau dot. Lehelengo, (...), kueba txiki bat topau dot:
  • Koordenadak (...)
  • Sarrerako argazkixa hartuta.
  • Krokisa eginda.
Zulo karstikua da, nahiz eta gatxa izan inguruak ikustia (sasi trinko eta altuan erdixan dago). Sarreriak leihatilla formia daka, 0,5 m zabal eta 0,7 altu; 3 metro inguru barneratzen da, 285º norabidian (sarreria, beraz, SE aldera begira dago), eta amaieran arrakala estu batek jarraitzen dau. Haize korrienterik ez. Zorua guztiz horizontala da, lur soltez estalitta, itsas txorixen habixen arrastuekin, hegazti itxurako hazur barri batzukin; hormak garbi, ixa espeleotema barik; arkeo aztarnarik ez, begibistan behintzat. Zalantzia euki dot, katalogau edo XX moduan laga; baiña, kontuan hartuta presuntziño arkeologikoko zonan gabizela, eta geoteknikoko “galdutako” zuluak be ez dirazela asko be haundixaguak, ba baietz erabagi dot. Beraz, hau Antzoriz V izango da (IS-114? Unaiek konfirmatzeko)

Aurrera segidu dot, goiko (...); ez dot malabarismo askorik egin nahi izan, bakarrik egonda. Goiko (...) sigi-saga batzuk egin dittudaz (baiña esandakua: sasixa hain da trinkua eze, zulo baten ondo-ondotik pasau zeinkiala enterau barik), (...) handik 7 bat metro beherago, katazulo gorakari xelebre bat topau dot, zalantza barik katalogatzekua.
  • Koordenadak (...)
  • Sarrerako argazkixa hartuta.
  • Krokisa eginda.
Sarreria 230º norabidian, baiña segiduan ixa 90º eskumara egitten dau, goraka. Zilindro ixa perfektua da, 0,8 mtako diametroduna, eta lehelengo 1,5 metruetatik aurrera sedimentoz gero eta betiago, harik eta 3 bat metrora eskarpe bat egin arte, laminadore tipoko estuasuna eginda; hortik, burua sartuta, gela biribil, zabal eta zapal bat dago (3 mtako diametroa, 1,5 altu). Ezkerrera jarraitzen dau, baiña angulo bisualetik kanpo geratzen da. Ez dirudi haundixa (haize korrienterik ez, oihartzunik ez) baiña sartzia eta begiratzia mereziko dau, igual Nikok lagunduta. Gela biribil honen zorua lur zapalezkua da, eta ez dot aztarna berezirik ikusi, ezta hormetan be. Hau Antzoriz VI izendatuko dogu (IS-115? Unaiek konfirmatzeko).

2018/04/14

Knockin’ on Cristobal’s door180414: Martin U, Gotzon, Antua, Urtzi, Xabi, Oier.

Mentxakabasoko lezia (IS-82). Pixkanaka, bagoiaz behera, eta aurreko astietan egindako biharrari esker, neu sartzeko moduko leza bat bihurtzen dihardu, agoniko xamarra hori bai. Maillu eta zintzelez, benetako eskultura huts oteizatarra geratu jaku; lan delikatua. Ni juan naizenerako (goiza bakarrik nekan libre), 10 metroko sakoneran genguazen; lagunak han geratu dira, eta ikusiko dogu arratsalderako zenbat aurreratu diran.

Puntu horretan, botatako harrixak argi eta garbi 40-50 bat metro jausten dira. Gauzak ondo juatera, laster izango gara Kristobalen Potzuan sabaixan (Xabin stalkerrei eskindutakua).

Gaiñera, beste motibaziño bat be badakagu aurrera segitzeko: jakin dogu Juan Ramon Mentxaka, gure informatzaille faboritua, osasunez kaskar dabillela eta ezin dala mendira lehen bezain sarri igo. Gure biharrak ilusiñua egitten ei detsa, eta beraz esploraziñua muturrera eruateko gogua dakagu, “bere lezian” argazki eta topografia politt batzuk emon ahal izateko. Esker onez gaiñera!

2018/03/31

IS-82 Mentxakabaso180331: Gotzon, Oier.

Otoio. IS-82, Mentxakan basoko zulo puzkarixan desob jarraipena. Prezisiñozko biharra, ixa kirurgikua, gure aittitta armagin eibartarren estiluan: espatula kolpe justuekin, lezia triskau barik, 7 metroko sakonerara allegau gara. Estua da, baiña behera errez egitteko modukua (gero goraka kontuak). Edozelan be, hurrengo expediziñuak erreza izango dau hortik behera jarraitzeko, eta egin dan derrubio tapoia librau eta gero kanpai zabalera allegatzeko.


Barne bilatzailea